Ogólne warunki

 1. Niniejsza Polityka określa procedurę przetwarzania i ochrony informacji o osobach (zwanych dalej Użytkownikami) w serwisie internetowym turkhurt.com (dalej Sklep), które mogą zostać otrzymane przez Sklep po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w Serwisie www.facebook.com
 2. Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych, przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.
 3. Relacje związane z gromadzeniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną informacji przekazanych przez Użytkownika reguluje niniejsza Polityka, inne dokumenty lokalne Sklepu, obowiązujące ustawodawstwo Republiki Turcji, a także przepisy międzynarodowe w zakresie handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik podaje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w serwisie www.facebook.comi zawierać następujące informacje: - nazwisko, imię, patronimię Użytkownika; - adres e-mail (e-mail); - otwarte zdjęcie profilu Użytkownika. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik wyraża pełną zgodę na warunki niniejszej Polityki.

Cele zbierania, przetwarzania i przechowywania informacji podanych przez Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z prawem Republiki Turcji. Sklep przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • przekazywanie Użytkownikowi informacji o świadczonych usługach i towarach, ofertach specjalnych i innych informacji w imieniu Sklepu;
  • tworzenie konta użytkownika
  • składanie zamówień Użytkownika i dostarczanie ich do miejsca przeznaczenia.
  • przetwarzanie i otrzymywanie płatności od Użytkownika
  • powiadamianie Użytkownika o statusie zamówienia, sposobach płatności i innych czynnościach oraz informacje dotyczące zamówienia
  • W celu ułatwienia nawigacji w serwisie zastosowano zredukowane zdjęcie profilowe, dostępne dla użytkownika po wejściu na stronę na stronie profilu.

Warunki przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się przez okres niezbędny do określonych celów w niniejszej Polityce, w jakikolwiek sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informatycznych korzystających narzędzia automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.
 2. Sklep podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownik przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, dystrybucji, a także z innych nielegalnych działań osób trzecich.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom wyłącznie z przyczyn iw sposób określony przez prawo.
 4. Dane osobowe Dane użytkownika, a mianowicie imię, nazwisko, Patronim, kraj, miasto, adres, telefon - kan być przekazywane do zaufanych usług pocztowych i innych firm kurierskich w celu dostarczenia zamówienia Użytkownika ze Sklepu do do miejsca docelowego określonego przez użytkownika
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik potwierdza, że:
  • wskazuje wiarygodne informacje o sobie, wszelkie inne informacje Użytkownik podaje u siebie według własnego uznania.
  • zapoznał się z niniejszą Polityką i zgadza się z nią.
   Zapoznanie się z warunkami niniejszej Polityki i zaznaczenie linku do niniejszej Polityki to pisemna zgoda Użytkownika na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie danych osobowych, podane przez Użytkownika.
 6. Sklep nie weryfikuje dokładności otrzymywanych (gromadzonych) informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem przypadki, w których taka weryfikacja jest niezbędna do wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika.

Zmiany w Polityce prywatności. Obowiązujące prawodawstwo

 1. Sklep ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wchodzi nowa wersja Polityki obowiązujące od momentu jej opublikowania, chyba że nowe wydanie Polityki stanowi inaczej.
 2. Do niniejszej Polityki oraz relacji między Użytkownikiem a Sklepem wynikającej z używania Polityka prywatności podlega prawu Republiki Turcji.
 3. Przed zwróceniem się do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów wynikających ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem jest to obowiązkowe to przestrzeganie procedury reklamacyjnej w celu uregulowania sporu.